دارویی که افراد را به رغم پرخوری لاغر نگه می‌دارد!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051609768/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF