دانشمندان در انتظار پاسخ بیگانگان به سیگنالی که ۴۰ سال پیش به فضا فرستاده شد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060100651/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%DA%AF%D9%86%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%DB%B4%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D9%87