درخواست از ناسا برای فرستادن یک فضاپیما به سوی مهمان سال ۲۰۲۹ زمین

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062314629/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B9