درمان آتروفی با کشف پروتئین رشد عضلانی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062012470/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C