درمان «ام‌اس» با کمک باکتری‌های پروبیوتیک

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060604324/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%AA%DB%8C%DA%A9