دریافت نوبل بیش از هر زمان دیگری صبر می‌خواهد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402071006697/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF