در اینجا نحوه حذف بدافزار از اندروید آورده شده است