در میان تاریکی فضا باز هم می‌توانید کاوشگرهای «وویجر» را ببینید

منبع: https://www.isna.ir/news/1402072416853/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF