دستگاهی به اندازه یک دانه برنج درمان سرطان مغز را متحول می‌کند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062515363/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF