دهانه مرموز ماه ناشی از برخورد موشک چین

منبع: https://www.isna.ir/news/1402082719351/%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%DA%86%DB%8C%D9%86