دوربین فضایی جدیدی که صاعقه‌های زمین را بررسی می‌کند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062012794/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D9%82%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF