رایانه کوانتومی گوگل راه ۴۷ ساله را یک شبه می‌رود

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041307888/%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DB%B4%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%AF