ربات‌هایی که آشپزی می‌کنند، جارو می‌کشند و مراقب سالمندان هستند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062213779/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A2%D8%B4%D9%BE%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF