ربات‌های پیشخدمت نمی‌توانند جایگزین نیروی کار انسانی شوند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052314384/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF