ربات‌ها از تلسکوپ چین نگهداری می‌کنند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051609564/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF