رباتی که صفحات خورشیدی را بدون آب تمیز می‌کند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051509083/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF