ربات هوش مصنوعی چینی‌ها برای جراحی‌های کم‌تهاجمی مغز

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042717658/%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AC%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%BA%D8%B2