رونمایی امارات از سریع‌ترین ابررایانه جهان در آمریکا

منبع: https://www.isna.ir/news/1402043120076/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7