رونمایی بی‌ام‌و از عینک هوشمند موتورسیکلت

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041811282/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%AA