زیستگاه‌هایی که انسان را به یک موجود آبزی تبدیل می‌کنند!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062314680/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF