ساخت «ایبوپروفن» و سایر مُسکن‌های رایج از ضایعات کاغذ!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041911944/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0