ساخت ساختمان‌ها با بتن کمتر با هوش مصنوعی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402061912063/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C