سنگ‌هایی به قدرت بمب اتمی هیروشیما سوغات ماموریت ناسا!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051811305/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D9%85%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7