سیاه‌چاله‌ها ممکن است به ما خیلی نزدیک‌تر باشند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062113436/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF