شارژر جدید ایرپاد تبدیل به دستبند می‌شود!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051307516/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF