شاید بتوان وجود بیگانگان را تا کمتر از یک ماه آینده ثابت کرد!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051408125/%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF