شرکت نورالینک برای آزمایش بالینی داوطلب می‌پذیرد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062918434/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%AF