صبر من با تبلت پیکسل به عنوان یک مرکز هوشمند تمام شده است