صفر تا صد کمتر از یک ثانیه!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062213970/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87