طراحی شناور برای کشف اقیانوس، زیر یخ‌ قمرهای زحل و مشتری

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062415118/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D8%AE-%D9%82%D9%85%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%AD%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C