طراحی یک اتاقک برای چرت زدن ایستاده در ساعت کاری!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052415306/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C