طرحی برای احداث یک «ابَرتلسکوپ» در کره ماه

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062113419/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87