طوفان خورشیدی شفق‌های قطبی را تا آسمان آمریکا می‌رساند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042113782/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF