ظهور یک چت‌بات جدید برای کمک به پزشکان

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050905071/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%86%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D9%86