عربستان اولین قطار هیدروژنی را در خاورمیانه آزمایش می‌کند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402071711251/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF