عکسبرداری از یک فوتون؛ ۴۰۰ برابر بهتر از گذشته

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041810902/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87