عکس‌های جدید تقویت‌کننده بزرگ موشک «استارشیپ» روی سکوی پرتاب

منبع: https://www.isna.ir/news/1402043119828/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D9%BE-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8