عکس «تلسکوپ فضایی هابل» از یک خوشه کروی درخشان

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051508773/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D8%A7%D9%86