عکس ثبت‌شده توسط منجم ایرانی، عکس هفته ناسا سوهو شد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402081208503/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D9%86%D8%AC%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D9%87%D9%88-%D8%B4%D8%AF