عکس ناسا از تشکیل ابرها بر فراز شمال آفریقا

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042818332/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7