غافلگیری فضانورد ناسا از رکوردشکنی خود

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062314483/%D8%BA%D8%A7%D9%81%D9%84%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF