فانتوم؛ لیزر جدید سایز یخچالی ارتش آمریکا

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060704902/%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7