«فرانک روبیو» رکورد آمریکا را برای یک سال ماندن در فضا شکست

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062113327/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA