فرودگر و ماه‌نورد هند سیستم گرمایشی ندارند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062012384/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF