فضانوردان «آرتمیس ۲» با فضاپیمای اوریون ملاقات کردند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051911814/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B3-%DB%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF