فضانوردان ماموریت «کرو-۸» معرفی شدند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051408048/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88-%DB%B8-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF