فضانورد روس، اولین راکب بازوی رباتیک اروپا!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051911897/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7