قرار گرفتن در معرض سرب در دوران کودکی می‌تواند به بزهکاری در بزرگسالی منجر شود

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051207166/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1