قوی‌ترین رایانه کوانتومی روسیه ساخته شد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402043019272/%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF