قوی‌ترین لیزر الکترونی بدون اشعه ایکس جهان در راه است

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051912009/%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA